Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi: 13.3.2024

1. Rekisterinpitäjä
Rautio Tools Oy (Y-tunnus 0580325-9)
Kalajoentie 21
85100 Kalajoki
08 613 9550

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tuukka Luukkonen
0504139478

3. Rekisterin nimi
Rautio Tools Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Tilausten käsittely, toimitus ja arkistointi
 • Asiakaspalvelun tarjoaminen
 • Markkinointiviestinnän lähettäminen asiakkaille (mikäli asiakas on antanut suostumuksensa)
 • Tilastointi ja analytiikka verkkokaupan kehittämiseksi

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tilaus- ja maksutiedot
 • Asiakkaan antamat suostumukset ja valinnat markkinointiviestinnän osalta

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään tilauksen teon yhteydessä. Lisäksi tietoja voidaan
kerätä automaattisesti verkkokaupan käytön yhteydessä evästeiden avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan
suostumusta. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansille osapuolille tilauksen toimitukseen,
laskutukseen ja analytiikkaan liittyen sekä viranomaisten niin vaatiessa lakisääteisten velvoitteiden
täyttämiseksi.

8. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisesti ja asianmukaisesti suojattuna. Tietoturvatoimenpiteitä ovat
muun muassa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi luvattomalta
pääsyltä, muuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta lainvastaiselta käsittelyltä.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat henkilötietonsa, pyytää virheellisten tietojen
oikaisua, vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi rekisteröidyillä on oikeus siirtää tietonsa toiselle
rekisterinpitäjälle sekä peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään yllä mainittuihin yhteystietoihin.

11. Säilytysaika
Asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen
tarkoitusten toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjällä voi kuitenkin olla lakisääteinen velvollisuus säilyttää
tietoja pidempään esimerkiksi kirjanpitolain mukaisesti. Tällöin asiakastietoja säilytetään asianmukaisesti
ja turvallisesti niin kauan kuin laki tai muu säännös sitä edellyttää. Kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei
voida poistaa ennen määräajan umpeutumista, koska rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää
kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

12. Valitusoikeus
Mikäli rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojaan käsitellään lainvastaisesti, hänellä on oikeus tehdä
valitus tietosuojaviranomaiselle.

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen tarvittaessa.